fredag 21. mai 2010

Den Katolske Kirke

Ordet katolisme kommer fra det greske ordet καθολικος (katholikos) som betyr  <<>> og ble først brukt av Ignatius av Antiokia i ett brev til de kristne i Smyrna i år 107 e. krs. De første kristne ble etter hvert organisert under fem patriarker, med sete i Jerusalem, Antiokia, Alexandria, Konstantinopel og Roma. Patriarken i Roma, paven, fikk særdeles stor makt, for hans bispesete visstnok var nedarvet fra apostelen Peter. Peter regnes som grunnlegger av den Katolske kirken. Den Katolske kirken er hierarkisk oppbygd, men Paven i spissen. Paven har noen medhjelpere som kalles for kardinalene, og de hjelper han med administrasjonen av kirken.

Den Katolske kirken bygger sin troslære slik den er uttrykt i den nikenske trosbekjennelse.

Jeg tror på én Gud,

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,

alle synlige og usynlige ting.

Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn,

født av Faderen fra evighet.

Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud,

født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.

Ved ham er alt blitt skapt.

For oss mennesker og for vår frelses skyld

steg han ned fra himmelen.

Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria,

og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,

pint under Pontius Pilatus og gravlagt.

Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,

fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.

Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,

og på hans rike skal det ikke være ende.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,

som utgår fra Faderen og Sønnen,

som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,

og som har talt ved profetene.

Jeg tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke.

Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.

Jeg venter de dødes oppstandelse

og det evige liv.

Amen.

 

Denne trosbekjennelsen er en veldig sterk skrift, og den Katolske kirken er veldig streng når det gjelder å følge den. Sammen med de andre kristne trosretningene så mener den Katolske kirken at Bibelen er det aller viktigske redskap til bekjennelse med Gud. Men noe den Katolske kirke legger ekstra stor vekt på er tradisjon, og det vil si de tradisjonsbundne tolkningene av Bibelen helt tilbake til oldkirken. Sentralt i den Katolske kirkes troslære er de 7 sakramentene. Dåpen, Nattverden, konfirmasjon (ferming), skriftemål, trosbekjennelse, ordinasjon og sykesalving. Av disse sakramentene så fungerer dåpen og nattverden som de to viktigste. Den Katolske kirken skiller seg ut fra den protestantiske kirke både i antall sakrament og i innholdet i sakramentene. Den Katolske Kirke har også ett spesielt syns på nattverden. De mener at brødet og vinen blir forandret til Jesu legeme og blod idet de spiser det, det er en tankegang de er alene om å ha.

           

            Vi som ikke er katolikker henger oss ofte opp i det med tilbedelse av helgner når vi tenker på den Katolske kirke, og da kanskje spesielt helgnen Jomfru Maria. Den Katolske troslære lærer at disse personene kommer rett til himmelen, og går i forbønn for oss derfra. Dermed så ber de til dem, og derfor har helgene fått helligdager, relikvier og ikoner. Dette synes jeg som ett medlem av den norske kirke er ganske sært. Katolsk lære sier også at den tilbedelse som de har til helgene er helt annerledes fra den tilbedelse som de har til Gud.

           

            Den Katolske kirke har mange strenge synspunkt på hvordan de troende skal leve. De har f. eks. ikke lov til å bruke prevensjonsmidler når det kommer til sex. De mener at det er galt å hindre nytt liv i bli skapt. En av de negative tingene som skjer på grunn av denne tankegangen er spredningen av HIV og AIDS. Abort er også meget strengt. Katolsk lære sier at så fort en sædcelle har kommet inn i en eggcelle så har livet begynt. Tar man da abort, så tar man livet av ett levende menneske, og det er noe som er strengt forbudt. Selvmord er også sett på som synd. Tar en katolsk kristen livet av seg, så kommer han rett til helvete. De som har forsøkt å ta livet av seg, men har overlevd blir sett på som syndere hele livet. Jeg synes at den Katolske kirke virker veldig streng, og det blir feil synes jeg. Det å tro på Gud, Jesus og den Hellige ånd skal ikke være noe som man skal være redd for. Man skal glede seg over det, og være lykkelig.

1 kommentar: